Etazini presize yo pa rekonèt okenn politisyen kòm lidè lejitim Ayiti

0 171

Etazini di l ap kontinye fonksyone ak Claude Joseph etandone se li ki la, men li pa rekonèt okenn moun aktyèlman kòm dirijan lejitim. Etazini ap pran anpil prekosyon pou l pa fè balans lan panche nan okenn bò. Yo di tou yo pa gen entansyon voye militè finalman, men gen ajan FBI k ap ede Ayiti nan ankèt la. Youn nan objektif yo tou se ta ogmante kapasite PNH la olye voye twoup Ayiti.

Tit orijinal atik DiarioLibre a: Esetados Unidos aclara que no reconoce a ningún político como líder legítimo de Haití

Etazini presize yo pa rekonèt okenn politisyen kòm lidè lejitim Ayiti

Nan mitan kriz la, Etazini ap espere soutni “yon dyalòg laj ak enklizif ant tout rejyon yo an Ayiti”.

Etazini asire, jodi jedi a, yo pa rekonèt okenn politisyen an patikilye kòm “prezidan oubyen Premye minis lejitim” an Ayiti, e yo swete pou gen yon “dyalòg enklizif” ki pral fòme nan pa twò lontan yon gouvènman kowalisyon nan peyi a.

Yon wo responsab ameriken, ki mande pou pa site non l, te pale konsa yon semèn aprè Depatman d Eta te asire, yo konsidere Claude Joseph kòm Premye minis Ayiti, paske li te okipe pòs sa a anvan asasina prezidan Ayisyen an, Jovenel Moïse.

Nanyon konvèsasyon nan telefòn responsab la deklare yon ti gwoup medya, pami yo te gen Efe :
“Nou fè atansyon pou n pa soutni okenn moun kòm prezidan lejitim oubyen Premye minis peyi a.”

Sous la raple, de jou anvan asasina l, Moyiz te nonmen ansyen minis Ariel Henri kòm premye minis, men li pa t gentan enstale nan pòs la ofisyèlman anvan sasinay la.

Apre lanmò Moïse la, Etazini te bezwen yon “entèlokitè” pou yo te ka “ofri èd yo nan ankèt la” sou sa k te pase a, e se sa k fè chèf diplomasi ameriken an. Antony Blinken ak lòt responsab yo te kontakte Premye minis la, paske se li k te deja la anvan asasina a.

Responsab la ensiste pou l di : “Nou dwe jwenn entèlokitè pratik pou n kontinye eseye ede peyi a, men nou pran tout prekosyon pou n pa rekonèt okenn moun.”

Malgre pòt pawòl Mezon Blanch lan, Jen Psaki, te klèman evite rekonèt nenpòt moun nan kòm Premye minis, lè n te poze l kesyon sou sijè sa a, pòt pawòl Depatman d Eta a, Ned Price, te fè l lè yo te konsilte l sou kesyon 8 jiyè a.

Price deklare nan yon konferans pou laprès :
“Li menm (Claude Joseph) se titilè ki te okipe pòs sa a, li te okipe pòs premye minis lan anvan sasinay Prezidan Moïse la, e nou kontinye ap travay avèk Claude Joseph antanke moun ki nan plas sa a.

Nan fen semèn sa a, yon delegasyon Ameriken te rive Pòtoprens epi yo te rankontre Joseph, Henry ak prezidan Sena a, Joseph Lambert, twa politisyen sa yo ki t ap diskite pouvwa a apre asasina a.

Responsab la deklare met sou li :
“Nan mitan tansyon sa yo, Etazini espere soutni “Yon dyalòg laj epi enklizif ant tout pati yo nan peyi a”, sa vle di “aktè politik yo, sosyete sivil la, ak sektè prive a”.

Li ajoute : “(Sa ap pèmèt) yo transfòme vye trajedi san parèy sa a, ki se premye sasinay yon chèf d Eta sou kontinan ameriken an depi 1961, an yon bagay ki ka ini pèp Ayisyen an epi pèmèt transfòmasyon yon kowalisyon gouvènman k ap reyisi.

Sous la pa bay detay sou wòl Washington ta ka jwe nan dyalòg sa kote li anvizaje fòmasyon yon gouvènman kowalisyon konsa anvan eleksyon prezidansyèl ki prevwa pou 26 septanm nan.

Li rekonèt : “Nou dwe pridan an Ayiti, paske sa Etazini ap fè yo gen anpil enpak.”

Li presize aktyèlman gen “uit ajan FBI” ki deplwaye nan peyi a pou ede nan ankèt sou sasinay prezidan an, epi Depatman jistis ameriken an ak sekirite enteryè enplike nan ankèt yo tou.

Li deklare y ap eseye jwenn orijin zam yo, jwenn lyen posib ak Etazini epi (idantifye) potansyèl akizasyon ki ta ka depoze Etazini.

Lè yo poze l kesyon sou posiblite pou Etazini voye twoup nan peyi a, li reponn pa konsidere sa a pou kounya a.

Li deklare : “Nou pa gen okenn demand bò Ayisyen pou n “voye” yon kantite militè byen presi, men nou gen lòt demann. N ap evalye tout sa n ka fè pou n kontribye nan ankèt la.”

Responsab la ajoute objektif li se “ogmante kapasite Polis nasyonal ayisyen an” pou reponn ak sitiyasyon an. Nan sans sa a, Washington ap gad kouman l ka voye plis “fòmatè” pou pèsonèl oubyen “ekipman, oubyen soutyen teknik”, men l pako pran okenn desizyon.

Esetados Unidos aclara que no reconoce a ningún político como líder legítimo de Haití

En medio de esas tensiones, Estados Unidos confía en apoyar “un diálogo amplio e inclusivo entre todas las partes de Haití”

Estados Unidos aseguró este jueves que no reconoce a ningún político en concreto como el “presidente o primer ministro legítimo” de Haití, y confió en que haya un “diálogo inclusivo” que permita formar pronto un Gobierno de coalición en el país.

Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, se pronunció así una semana después de que el Departamento de Estado asegurara que consideraba a Claude Joseph como primer ministro de Haití, porque él ocupaba ese puesto antes del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse.

“Hemos tenido mucho cuidado de no respaldar a nadie como el presidente o primer ministro legítimo del país”, dijo el funcionario en una conversación telefónica con un reducido grupo de medios, entre ellos Efe.

La fuente recordó que, dos días antes de su asesinato, Moïse nombró como primer ministro al exministro Ariel Henry, pero este no llegó a ser investido en el cargo de forma oficial antes del magnicidio.

Tras la muerte de Moïse, Estados Unidos necesitaba un “interlocutor” para poder “ofrecer su ayuda a la investigación” de lo ocurrido, y por eso el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y otros funcionarios se comunicaron con Joseph, que era el primer ministro antes del magnicidio.
“Necesitamos encontrar interlocutores prácticos para seguir intentando ayudar al país, pero hemos tenido cuidado de no reconocer a nadie”, insistió el funcionario.

Aunque la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, evitó en efecto reconocer a nadie como primer ministro al ser preguntada al respecto; el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, sí lo hizo cuando le consultaron sobre el tema el pasado 8 de julio.

“Él (Claude Joseph) era el titular que estaba en ese cargo, él estaba ejerciendo como primer ministro antes del asesinato del presidente Moïse y nosotros seguiremos trabajando con Claude Joseph como tal”, dijo Price durante una rueda de prensa.

Este fin de semana, una delegación estadounidense viajó a Puerto Príncipe y se reunió con Joseph, con Henry y con el presidente del Senado, Joseph Lambert, los tres políticos que pugnan por el poder tras el magnicidio.

En medio de esas tensiones, Estados Unidos confía en apoyar “un diálogo amplio e inclusivo entre todas las partes de Haití”, es decir, “los actores políticos, la sociedad civil y el sector privado”, explicó el citado funcionario.
“(Eso permitiría) convertir esta horrible tragedia, que es el primer asesinato de un jefe de Estado en el continente americano desde 1961, en algo que pueda unir al pueblo haitiano y permita formar una coalición de Gobierno que salga adelante”, añadió.

La fuente no dio detalles sobre qué papel podría desempeñar Washington en ese diálogo ni si ve perspectivas de que ese Gobierno de coalición se forme antes de las elecciones presidenciales previstas para el 26 de septiembre.

“Tenemos que ir con mucho cuidado en Haití, porque lo que hace Estados Unidos tiene mucho impacto”, reconoció.
Precisó que actualmente hay “ocho agentes del FBI” desplegados en Haití para ayudar con la investigación del asesinato de Moïse, y que también están implicados en las pesquisas los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos.

“Están tratando de rastrear el origen de las armas, encontrar un posible vínculo con Estados Unidos e (identificar) cargos potenciales que puedan presentarse en Estados Unidos’, apuntó.
Preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos mande tropas a Haití, respondió que esa posibilidad “no está descartada” por ahora.

“No tenemos una solicitud de los haitianos de (enviar) un número específico de militares, pero tenemos otras peticiones. Estamos evaluando todo lo que podemos hacer que contribuya a la investigación”, indicó.

El funcionario añadió que su objetivo es “ampliar la capacidad de la Policía Nacional de Haití” para responder a la situación, por lo que Washington se plantea enviar a más “formadores” de personal o “equipos, o apoyo técnico”, pero no ha tomado aún una decisión.

Nou Tradui l pou ou.

Tout tradiksyon nou yo disponib nan paj dosye Jovenel Moise lan. Jis klike la a

Pou aprann plis sou sijè a:

Sous: The Washington Post (15 jiyè, 12:34 PM)

Nou se yon pwojè endepandan sitwayen ki deside ede pèp ayisyen an konprann kisa ki ap di nan medya entènasyonal yo sou dosye asasina prezidan de facto ayisyen an Jovenel Moïse. Si ou ta renmen kontribye nan pote tradiksyon pa ou, voye yon mesaj bay JLJ sou whatsapp nan +33 749 30 33 66 epi di koman ou ta renmen kolabore.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More