Lame amerikèn te fòme kèk nan mèsenè kolonbyen yo, dapre Pantagòn

0 106

Jounal The Washington Post devwale kèk nan mèsenè kolonbyen yo avan sa te benefisye fòmasyon nan men lame Etazini alepòk yo te aktif nan Lame peyi Kolonbi. Lame Etazini gen yon long istwa patenarya ak lame Kolonbi, depi ane 1950 yo. Men patenarya sa konn gen konsekans yo pa t atann, espesyalman nan fason li soutni endirèkteman abi dwa moun lame ak lapolis Kolonbi konn komèt ak fason li bouste karyè ansyen militè kolonbyen ki vle travay kòm mèsenè.

Tit orijinal atik The Washington Post la (nou tradui kèk ekstrè): U.S. military once trained Colombians implicated in Haiti assassination plot, Pentagon says

Lame Etazini te fòme yon lè kèk Kolonbyen ki enplike nan konplo asasina ann Ayiti a, dapre Pantagòn

Kèk nan ansyen militè Kolonbyen yo te arete apre asasina prezidan Ayisyen an semèn pase a, avan sa te resevwa fòmasyon militè nan men Etazini, selon Pantagòn, sa ki soulve nouvo kesyon sou lyen ki genyen ant Etazini ak lanmò Jovenel Moïse.

“Yon verifikasyon nan baz done fòmasyon nou yo endike ke gen yon ti ponyen nan Kolonbyen yo te arete nan kad ankèt sa a ki te patisipe yon lè nan pwogram fòmasyon ak edikasyon militè Etazini yo, pandan yo te manm aktif Lame kolonbyèn,” se sa yon pòtpawòl Pantagòn nan, Lyetnan Kolonèl Ken. Hoffman,fè konnen nan yon deklarasyon li fè pou jounal The Washington Post.

Verifikasyon Pantagòn yo ap kontinye, dapre sa Hoffman di. Li pa t di konbyen nan nèg yo ki te resevwa fòmasyon an oswa kisa fòmasyon sa te gen ladan.

Senatè Patrick J. Leahy (D-Vt.), ki nan yon lejislasyon k ap sipèvize èd militè etranje ki enplike nan abi dwa moun, di istwa sa se yon rapèl byen tris sou ki jan èd Ameriken ap bay lòt peyi yo ka debouche sou bagay ou pa t atann.

“Sa montre, pandan n ap chèche fòme lame peyi etranje pou yo ka pwofesyonèl e respekte dwa moun, enpak fòmasyon an depann de kalite enstitisyon an,”, dapre sa Leahy di.

“Lame Kolonbi a, ke nou sipòte pandan 20 lane, gen yon long istwa nan koze sible sivil, vyole lwa lagè yo, san pran responsablite l. Te gen yon pwoblèm kiltirèl nan enstitisyon sa a. “

(…) Sa abitye rive pou twoup Kolonbyen yo ak lòt pèsonèl sekirite atravè Amerik Latin resevwa fòmasyon ak edikasyon nan men Etazini. Kolonbi, an patikilye, te yon gwo patnè militè Etazini pandan plizyè deseni, e li te resevwa plizyè milya dola ameriken depi 2000 nan efò li pou batay kont katèl k ap trafik dwòg, geriya gochis ak gwoup paramilitè ekstrèm dwat.

Efò sa a gen ladan misyon CIA apiye ansanm ak yon relasyon sere sere ant pèsonèl militè Kolonbyen an ak Berè Vèt Ameriken yo, ki ede fòme tokay elit yo nan gè kont geriya. Gen yon lekòl kòmanndo Kolonbyen ki fonksyone suivan modèl Lekòl Ranger nan Lame amerikèn nan, e patenarya de lame sa yo egziste depi omwen 1950 yo.

Militè ak polisye Kolonbyen konn itilize tou zam ak ekipman Etazini ba yo, yon akò yo vin ap re-evalye dènyèman pandan ane a apre lapolis Kolonbi te touye plizyè sitwayen pandan manifestasyon ki t ap fèt kont chanjman taks gouvènman an. Yon analiz ki gen rapò ak sa The Post te fè, e ki te pibliye nan mwa me, te endike otorite Kolonbyen yo te vyole pwòp règ yo ankò pandan kèk nan kwazman mòtèl sa yo.

Batay nan lagè ki dire plizyè deseni Kolonbi ap mennen an te yon tranplen pou veteran militè yo vann eksperyans yo pran nan pwogram Etazini finanse yo pou yo ka anboche yo nan lòt konfli mondyal, tankou nan peyi Yemèn.

“Rekritman sòlda Kolonbyen yo pou ale nan lòt pati nan mond lan kòm mèsenè se yon pwoblèm ki te egziste depi lontan, paske pa gen okenn lwa ki entèdi li,” dapre sa kòmandan fòs lame Kolonbi a, Jeneral Luis Fernando Navarro, te di jounalis yo semèn pase.

Hoffman, pòtpawòl Pantagòn lan, te deklare nan kominike li a, fòmasyon militè etranje Etazini bay la se pou ankouraje “respè pou dwa moun, konfòmite avèk règ lalwa, ak militè ki respekte lidèchip sivil yo eli demokratikman.” Li pa ko reponn kesyon k ap poze ki mande plis detay yo.

Devwale yo devwale ke kèk nan sispèk asasina yo te resevwa fòmasyon ameriken, yon bagay nou rapòte pou premye fwa, san di petèt sa vin konplike plis toujou konpreyansyon nou ki te deja twoub nou te genyen sou jan konplo pou touye Moïse la te pran fòm, ak ki moun ki te patisipe. (…)

——————

Some of the former Colombian servicemen arrested after last week’s assassination of Haiti’s president previously received U.S. military training, according to the Pentagon, raising fresh questions about the United States’ ties to Jovenel Moïse’s death.

“A review of our training databases indicates that a small number of the Colombian individuals detained as part of this investigation had participated in past U.S. military training and education programs, while serving as active members of the Colombian Military Forces,” Lt. Col. Ken Hoffman, a Pentagon spokesman, said in a statement to The Washington Post.

The Pentagon’s review is ongoing, Hoffman said. He did not say how many of the men received training or precisely what it entailed.

Sen. Patrick J. Leahy (D-Vt.), whose legislation provides oversight of foreign defense aid used in human rights abuses, said the episode was a grim reminder that U.S. assistance to other countries can take unexpected turns.

“This illustrates that while we want our training of foreign armies to build professionalism and respect for human rights, the training is only as good as the institution itself,” Leahy said.

“The Colombian army, which we have supported for 20 years, has a long history of targeting civilians, violating the laws of war and not being accountable. There has been a cultural problem within that institution.”

(…) It is common for Colombian troops and other security personnel across Latin America to receive U.S. training and education. Colombia, in particular, has been a significant U.S. military partner for decades, receiving billions of U.S. dollars since 2000 in its effort to battle drug trafficking organizations, leftist guerrillas and far-right paramilitary groups.

That effort has included CIA-backed missions and a close relationship between Colombian military personnel and the U.S. Green Berets, who help train their elite counterparts in guerrilla warfare. A Colombian commando school is modeled on the Army’s grueling Ranger School, and the two militaries’ partnership dates to at least the 1950s.

Colombian military and police also use U.S.-provided weapons and equipment, an agreement that came under scrutiny earlier this year after police there killed multiple protesters during demonstrations against government tax proposals. A related analysis by The Post, published in May, found that Colombian authorities overstepped their own rules of engagement in some of the deadly encounters.

Fighting in Colombia’s decades-long war has been a springboard for military veterans to trade their U.S.-funded experience for hire in other global conflicts, such as in Yemen.

“The recruitment of Colombian soldiers to go to other parts of the world as mercenaries is an issue that has existed for a long time, because there is no law that prohibits it,” the commander of Colombia’s armed forces, Gen. Luis Fernando Navarro, told reporters last week.

Foreign military training provided by the United States is intended to promote “respect for human rights, compliance with the rule of law, and militaries subordinate to democratically elected civilian leadership,” Hoffman, the Pentagon spokesman, said in his statement. He did not immediately respond to questions seeking additional information.

The disclosure that some of the assassination suspects received U.S. training, which has not been previously reported, is certain to complicate the already murky understanding of how the plot to kill Moïse took shape, and who was involved. (…)

Nou Tradui l pou ou.

Tout tradiksyon nou yo disponib nan paj dosye Jovenel Moise lan. Jis klike la a

Pou aprann plis sou sijè a:

Sous: The Washington Post (15 jiyè, 12:34 PM)

Nou se yon pwojè endepandan sitwayen ki deside ede pèp ayisyen an konprann kisa ki ap di nan medya entènasyonal yo sou dosye asasina prezidan de facto ayisyen an Jovenel Moïse. Si ou ta renmen kontribye nan pote tradiksyon pa ou, voye yon mesaj bay JLJ sou whatsapp nan +33 749 30 33 66 epi di koman ou ta renmen kolabore.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More