Men kijan ankèt sou asasina prezidan Ayiti a ap pwogrese, dapre otorite Kolonbi yo

0 85

Tit atik orijinal la ki soti nan El Espectador (nou tradui kèk pati): Así avanza la investigación tras el magnicidio del presidente de Haití

Lendi, otorite Kolonbi yo te prezante kòman ankèt sou mèsenè yo ap vanse. Yo di se Ayiti k ap mennen ankèt sa, an granmoun, men yo pare pou ede jan yo kapab. Yo pale tou de kolaborasyon ak echanj dokiman ant Entèpòl Kolonbi a ak 5 lòt peyi (Ayiti, Panama, Ekwatè, Sendomeng ak Etazini).

Yo di tou  Germàn Rivera García ak Duberney Capador te an kontak dirèk ak konpayi CTU Security a e kanta pou Dimitri Hérard, plizyè peyi ap ankete sou vwayaj li te fè Kolonbi, Panama, Ekwatè ak Sendomeng pandan ane a. Anfen, yo bay kèk enfòmasyon sou pwogram asistans ki egziste pou sòlda retrete yo ak sa ki ka fèt pou evite yo al tounen mèsenè. 

Kòman peyi yo ap kolabore sou ankèt la

Ministè defans,lapolis ak lame a (an Kolonbi) te bay anpil enfòmasyon sou avansman ankèt la pou rann li klè kou dlo kòk,sa ki ta pase swadizan ansyen sòlda kolonbyen yo te angaje pou asasine prezidan Ayiti a .

Maten an (lendi 12 jiyè), nan yon konferans près,minis defans lan,Diego Molano,ki te ansanm ak direktè lapolis la, jeneral Jorge Luis Vargas epi kòmandan jeneral fòs lame a, Luis Fernando Navarro,te ban nou rapò sou jan sa ap evolye ak koperasyon Entèpòl la nan ankèt sou èks milite kolonbyen yo pran ki ta sanble responsab asasina prezidan Ayiti Jovenel Moise jou ki te 7 jiyè a .

Jeneral Vargas te afime nou gen 4 ekip ki fòme, tout sou responsablite chèf Entèpòl la ,Ivàn Mauricio Pardo. Ekip sa gen ladann fòs militè, migrasyon kolonbi a ak lòt antite yo.

Selon Vargas, Entèpòl Kolonbi a te pataje mesaj ak 5 peyi ki se: Ayiti, Panama, Ekwatè, Sendomeng ak Etazini.Nan mesaj yo, yo te pataje dosye imigrasyon, non antrepriz ak non moun.

Vargas te ensiste sou moun k ap dirije ankèt sou asasina prezidan Moise la epi deklare ke moun sa yo se otorite jidisyè Ayiti.

Li di : ”Kolonbi ap ede Ayiti nan tout sa l bezwen” men l te pwofite konfime nou tou ke ”lajistis Ayiti a granmoun tèt li” e nan ka sa Kolonbyen yo arete yo ap jije Ayiti selon lwa peyi a .

Plis enfòmasyon sou kèk sispèk

Vargas deklare ke ankèt la pèmèt yo idantifye 21 kolonbyen, ladan yo 3 mouri epi 18 arete.Li te presize tou ke yo konnen ke 19 tikè te achte ak yon kat kredi ki anrejistre nan Miami.E tikè sa yo se te pou vwayaj sot Kolonbi al Sendomeng.

Jeneral Vargas deklare tou ke Germàn Rivera García ak Duberney Capador (yo mouri Ayiti) te gen relasyon dirèk ak sosyete sa ki rele CTU ki se yon konpayi sekirite nan Miami.

Li te di tou ke Dimitri Herard, nèg ki te responsab prezidan ayisyen an te fè plizyè ale vini  nan peyi Ekwatè, Panama ak Sendomeng pandan tout ane sa. E otorite ayisyen ak ameriken yo gentan ap fè ankèt sou dosye sa deja .

Sitiyasyon sòlda yo an Kolonbi ak pwogram ki la pou yo

Sou bò pa li, minis Molano te entèvni pou l di ke lame Kolonbi a prepare manm li yo “nan respè lalwa yon fason ki strik”.

Jeneral Navarro deklare ke fòmasyon militè yo fèt nan kad pwogram ministè edikasyon an apwouve epi selon dwa entènasyonal ak imanitè. Jeneral la te di tou ke yo prepare moral sòlda sa yo pou pwoteje yo rive jis nan retrèt yo.

Li te di tou ke lè yon ofisye pran retrèt li, fòs lame a ak leta pran yo an chaj.

E responsablite sa tou rantre nan yon pwogram ki rele ”retrèt ak asistans” nan lame a .Ladan, militè yo ale ak yon karyè teknik oubyen pwofesyonèl e pwogram sa pèmèt yo rekòmanse lavi yo antanke senp sitwayen.

Aprè tout sa k fin pase yo, yo te poze kesyon sou pwosesis siveyans ke fòs lame a ta dwe mennen pou anpeche manm lame yo tonbe nan rezo mèsenè.

Jeneral Navarro te di ke lè yon sòlda kite lame, li vin yon sitwayen ki gen dwa ak devwa tankou tout moun . E selon li, pa gen okenn lwa ki oblije yo siveye yo .

El Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército dieron información del avance en las investigaciones para esclarecer los hechos en los que, supuestamente, exmilitares colombianos habrían sido contratados para asesinar al presidente de Haití

Esta mañana, a través de rueda de prensa, el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía del director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, y el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Luis Fernando Navarro, informaron cómo avanza la cooperación internacional en la investigación de los exmilitares colombianos capturados por, presuntamente, ser los responsables del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, el pasado 7 de julio.

El general Vargas, afirmó que se han compuesto cuatro equipos de trabajo, todos bajo la dirección del jefe de la oficina central de Interpol, Iván Mauricio Pardo. En dichos equipos, se encuentran las Fuerzas Militares, Migración Colombia y otras entidades. Según Vargas, hasta el momento, Interpol Colombia ha intercambiado mensajes con cinco países: Haití, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Estados Unidos. En dichos mensajes, se han compartido los registros migratorios, nombres de empresas y de personas, para verificar información.

Vargas fue enfático en cuanto a quien lleva la investigación por el asesinato del presidente Moise y dijo que las encargadas de ellos son las autoridades judiciales de Haití. Según manifestó: “Colombia está ayudando en lo que requieran”, pero aún así, ratificó que “el aparato judicial haitiano es autónomo”. Por lo cual, los colombianos capturados será juzgados en ese país y bajo esas leyes.

La investigación, según dijo Vargas, les ha permitido identificar a 21 colombianos, de los cuales tres murieron y 18 están capturados. También dijo que se conoció que 19 tiquetes aéreos fueron comprados con una tarjeta de crédito registrada en Miami (Estados Unidos), perteneciente a una empresa de seguridad. Los pasajes fueron comprados para el trayecto de Bogotá a Santo Domingo (República Dominicana).

Igualmente, el general Vargas dijo que Germán Rivera García y Duberney Capador (este último murió en Haití), tenían relación directa con la empresa CTU Security de Miami. A su vez, dijo que Dimitri Hérard, encargado de la seguridad del mandatario haitiano, había realizado viajes a Ecuador, Panamá y República Dominicana, todos durante este año. Esta última situación ya está siendo investigada por las autoridades haitianas y estadounidenses.

Por su parte, el ministro Molano, intervino para decir que el Ejército prepara a sus integrantes “con estricto apego de la ley”. Así mismo, el general Navarro, dijo que la formación de los militares se da en programas acreditados por el Ministerio de Educación y acordes al Derecho Internacional Humanitario. Según el general, la preparación moral de los soldados es para la protección de los colombianos hasta el momento de su retiro.

Dijo también que al momento de retirarse un oficial, hay una responsabilidad de las fuerzas militares y del Estado. Dicha responsabilidad, dijo, está sostenida en el programa “Retiro Asistido” del Ejército, en el que los militares salen con una carrera técnica o profesional; igualmente, este programa los capacita para reinsertase a la vida civil.

A pesar de lo anterior, se le preguntó sobre el proceso de seguimiento que debían hacer la Fuerzas Militares para evitar que los exintegrantes del Ejército caigan en redes de mercenarios. A esto, el general Navarro dijo que cuando los soldados dejan las filas, se convierten en ciudadanos con derechos, pero también con deberes como cualquier otro. Según él, no existe ninguna ley que los obligue a hacerles seguimientos.

Nou Tradui l pou ou.

Tout tradiksyon nou yo disponib nan paj dosye Jovenel Moise lan. Jis klike la a

Pou aprann plis sou sijè a:

Plis detay sou pozisyon Mezon Blanch nan dosye a

Plis detay sou relasyon ant mèsenè yo ak FBI epi DEA

Plis detay sou Emmanuel Sanon

 Plis detay sou nouvo lis moun Lapolis ap chèche yo

Sous: El Espectador (12 jiyè, 10:37 AM)

Nou se yon pwojè endepandan sitwayen ki deside ede pèp ayisyen an konprann kisa ki ap di nan medya entènasyonal yo sou dosye asasina prezidan de facto ayisyen an Jovenel Moïse. Si ou ta renmen kontribye nan pote tradiksyon pa ou, voye yon mesaj bay JLJ sou whatsapp nan +33 749 30 33 66 epi di koman ou ta renmen kolabore.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More